ICT op Het Palet

Omdat wij onze leerlingen zo goed mogelijk willen voorbereiden op de toekomst, speelt ICT een belangrijke rol in ons onderwijs. Wij laten kinderen vanaf de eerste groepen al kennismaken met verschillende ICT-aspecten en bouwen dit uit tot in groep acht.

Om dit te kunnen waarborgen hebben de groepen 1 t/m 4 eigen computers en laptops beschikbaar in de klas. Deze worden veelal ingezet om te werken met oefenprogramma's of voor extra verdieping en uitdaging. Ook leren wij onze leerlingen digitaal vaardig te worden. Zo organiseren wij bijvoorbeeld schoolbrede programmeerprojecten. Naast de computers en laptops, maken wij sinds schooljaar 2015-2016 ook gebruik van I-Pads. De groepen 1 t/m 4 hebben elk eigen I-Pads ter beschikking. Deze worden net als de computers veelal ingezet voor oefenprogramma's, maar bieden ook gelegenheid voor aantrekkelijke en uitdagende applicaties. Daarnaast zijn de I-Pads ook ideaal om te gebruiken bij onderzoekend leren.

In de groepen 5 t/m 8 maken de leerlingen gebruik van Chromebooks in de klas. Elke leerling heeft hierbij een eigen Chromebook. Deze worden ingezet om de lessen van rekenen, taal, spelling en de zaakvakken te volgen via een digitale methode. Tevens gebruiken de leerlingen de Chromebooks bij het maken van werkstukken en presentaties. Hierbij kunnen de leerlingen kennis vergaren door met behulp van de digitale hulpmiddelen zelfontdekkend aan de slag te gaan. Er wordt uiteraard een goede afweging gemaakt in de tijd die kinderen de digitale apparaten kunnen gebruiken.

Inge van Alstede

Onderwijskundig ICT'er
Aanwezig voor ICT op woensdag

Visie op ICT in het onderwijs op onze school

ICT wordt op onze school ingezet als hulpmiddel en ondersteuning om de culturele en sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen bij onze kinderen voor een goede voorbereiding op het leven en werken in de 21e eeuw.

Wij sluiten met ons onderwijs zoveel mogelijk aan op de interesse van kinderen en hun natuurlijke motivatie. Daarin kan ICT een rol spelen.

Het doel hierbij is mediawijsheid te vergroten en probleemoplossend denken en handelen te ontwikkelen.