Verlofregeling

De directeur heeft de bevoegdheid om tot maximaal 10 schooldagen per jaar verlof te verlenen.
Vrijaf wordt er alleen gegeven als er gewichtige omstandigheden zijn.
Denkt u dat hiervan sprake is, neemt u dan contact op met de directeur. Bij zowel administratie als directie is het formulier om verlof aan te vragen verkrijgbaar.

Een verzoek om verlof kan om een van de volgende reden worden ingewilligd:

 • Verhuizing
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad (ten hoogste 2 dagen)
 • Ernstige ziekte van gezinsleden.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten (in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen, in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen, in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag)
 • Gezinsuitbreiding (voor ten hoogste 2 dagen)
 • Een 12,5 - , 25 - , 40 - , 50 - of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad (ten hoogste 2 dagen)
 • Zeer slechte weersomstandigheden
 • Viering van nationale feest- en herdenkingsdagen, voor zover het gaat om leerlingen uit culturele minderheidsgroepen
 • Noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden.
 • Familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt
 • Indien de leerling in de gelegenheid gesteld wordt een keer met de familie of kennissen op reis te gaan, welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde kan zijn
 • Indien het gezin een gratis vakantie krijgt aangeboden buiten de normale schoolvakanties. Dit echter als uitzonderingssituatie te beschouwen, bijvoorbeeld indien men door omstandigheden nooit op vakantie kan
 • Indien de vakantieregeling van het bedrijf/de instelling waar één van de ouders werkt het niet mogelijk maakt vakantie op te nemen binnen de normale vakantieperiode
 • In geval van (kleine) zelfstandigen (bijvoorbeeld camping of horeca), die juist tijdens de normale schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen

Vakantie buiten schoolvakantie

Maximaal 1 keer per jaar kunt u uw kind buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. U moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming hebben van de schooldirecteur. Een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties moet tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het gaat om een gezinsvakantie.
- De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw partner.
- Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen

Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de schooldirecteur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen het advies van de schooldirecteur meewegen in het besluit.
Maakt u alstublieft alleen gebruik van de extra verlofregeling als uw aanvraag binnen de regels valt. Vergeet daarbij niet de nadelen: uw kind raakt op school achter.