Klachtenregeling

Algemene klachten

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz.
We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om, als u ontevreden bent, de leerkracht en/of de schoolleiding hierop aan te spreken.
Als u er met deze mensen niet uitkomt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of, voor een objectief onderzoek, aan de klachtencommissie.
U kunt u klachten richten aan:

De klachtencommissie van Consent

Postbus 40042

7504 RA Enschede

 

Zorgen/klachten ongewenste omgangsvormen

Bij zorgen/klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning van de schoolcontactpersonen. Deze schoolcontactpersonen zijn er voor u: ze luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies.

De schoolcontactpersonen zijn Floor Dorenbos en Inge van Alstede. Beide contactpersonen zijn bereikbaar op het telefoonnummer: 053-4313414.

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt, in vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag die naar uw gevoel onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u, als u dat wilt, begeleiden in het klachttraject. De externe vertrouwenspersoon is mevr. A. Overbeek. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer: 06-30642568.