MR en OR

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan voor de school. Het schoolbestuur is verplicht over veel onderwerpen advies of instemming van de MR te vragen. De MR kan ook uit eigen beweging het bestuur adviseren over allerlei zaken die de school betreffen. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

In de MR zitten drie leerkrachten en drie ouders. De directeur is meestal aanwezig als adviseur. De MR streeft er naar de belangen van de leerkrachten en van de ouders/kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de openheid in de school te bevorderen.

Naast een MR op schoolniveau is er een GMR op Consent niveau. Een lid van de school is daar afgevaardigde.

 

Ouderraad (OR) en ouderhulp

Naast de MR is er op Het Palet ook een ouderraad (OR). De ouderraad wordt samengesteld uit ouders van kinderen van onze school. Ook heeft elke groep groepsouders, die benaderd worden door de groepsleerkrachten.

De OR verzorgt en coördineert in samenwerking met één of meer groepsleerkrachten de organisatie van verschillende feesten en evenementen.

Naast de evenementen organiseert en stimuleert de ouderraad vaak de participatie van andere ouders bij allerlei activiteiten en klussen. Veel activiteiten kunnen bij ons op school niet doorgaan als de ouders/verzorger niet meehelpen. Ouderparticipatie is onmisbaar. Waarbij wij erg blij zijn als u voor de school van uw kinderen ons “uw talenten” uitleent.