Verlofregeling

Alle kinderen in Nederland tussen de vijf en achttien jaar moeten naar school. Een kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand nadat het vijf is geworden. Uw kind mag naar school zodra het vier jaar is. Wat voor u als ouders/verzorgers ten aanzien van leerplicht en schoolverzuim verder van belang is, is het volgende:

Er bestaan zeer strenge regels voor extra verlof van de leerlingen. Ongeoorloofd verzuim geven we door aan de leerplichtambtenaar. Hieronder vindt u de officiële regeling. Als het aan de hand van deze regeling voor u niet duidelijk is of uw kind wel of geen recht heeft op verlof, neem dan gerust contact op en dan kijken we er samen naar.

 

Verlof buiten de schoolvakanties (Artikel 11, artikel 13, artikel 13a, artikel 14)

Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 zijn de regels omtrent extra verlof of vakanties aangescherpt. Wij kennen 2 soorten verlof:

 1. Extra vakantieverlof: De extra vakantie buiten de reguliere schoolvakanties is alleen maar mogelijk in verband met de aard van het beroep van de ouders/verzorgers/voogden van een leerling.
 2. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden:
  • Tot maximaal 10 schooldagen;
  • Meer dan 10 schooldagen.

 

Extra vakantieverlof

Algemeen uitgangspunt is: verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprak is van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, waarin staat aangeven dat alleen wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers/voogden slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Onder “aard van het beroep” verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties. Als voorbeeld kan hier een campinghouder genoemd worden. Aan een werknemer met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode bij zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan geen verlof wegens “aard van het beroep” worden gegeven.
Ouders dienen hiervoor minimaal 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school schriftelijk een verzoek in te dienen. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Het verlof:

 • Kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend;
 • Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • Mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Voor partieel leerplicht geldt een evenredig deel. De leerplichtambtenaar komt bij deze aanvragen niet in beeld, tenzij men langer wegblijft dan is toegestaan door de directeur van de school en er dus sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, dat wel bij de leerplichtambtenaar gemeld moet worden.

 

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder

Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 2. Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
 3. Gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag;
 4. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor ten hoogste 1 of 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 5. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de directeur op school;
 6. Bij overlijden: Van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e graad voor ten hoogste 1 dag.
 7. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1⁄2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.

Dit uitgangspunt houdt in dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst, etc. niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden.

 

Meer dan 10 schooldagen per jaar

Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd wegens vernoemde omstandigheden, dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd. Daarnaast is in artikel 13 opgenomen, dat door de ouders/verzorgers/voogden slechts een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of levensovertuiging kan worden gedaan, indien daarvoor uiterlijk 2 dagen vooraf aan de directeur van de school schriftelijk mededeling is gedaan.

(vastgesteld door de Officier van Justitie en de Leerplichtambtenaren, behorende tot het Arrondissement Almelo, in haar vergadering d.d. 14 mei 1998.)